Inscripcions Escola Club Atletisme Tarragona 2023-2024

Minis
dimarts i dijous de 17:45 a 19
72 € / trimestre
216 € / any + matrícula
S10
dimarts i dijous de 17:45 a 19:15
87 € / trimestre
261 € / any + matrícula
S12
dimarts, dijous i divendres de 17:45 a 19:15
99 € / trimestre
297 € / any + matrícula
S14
dimarts, dijous i divendres de 17:45 a 19:15
105 € / trimestre
315 € / any + matrícula
S16
dimarts, dijous i divendres de 17:45 a 19:15
115 € / trimestre
345 € / any + matrícula
Cross
40€ / any
0%

Informació de l'atleta

50%

Informació de l'atleta

Nom:

Data de naixement:

CatSalut:

Informació de contactes

CLUB ATLETISME TARRAGONA utilitza recursos publicitaris, i disposa a internet d'un espai web on s’informa i es fa difusió de les activitats que organitza l'entitat i on poden publicar imatges en les quals puguin aparèixer individualment o en grup d'alumnes duent a terme aquestes activitats. Donat que el dret a la intimitat i a la mateixa imatge està reconegut per l’article 18.1 de la Constitució espanyola i regulat per la Llei 1/1982 de 5 de maig, sobre la Protecció Civil del Dret a l’Honor, a la intimitat Personal i Familiar, i a la Pròpia Imatge, sol·licitem el seu consentiment per captar imatges de l'alumne durant les activitats que sota la nostra organització i/o supervisió es duguin a terme i a utilitzar-les segons les finalitats anteriorment establertes.
50%

Informació de l'atleta